جالب بیش از ده درصد یک شرکت بورسی توسط حقیقی های بازار داد و ستد شد فروشنده و خریدرا بد جوری با هم رقابت میکنند  ثارن سهمی که جنگ ترید در ان توسظ دو سرمایه دار بزرگ صورت گرفته