به نظر من بیشتر فولادی ها فردا متعادل خواهند شد در خرید انها دقت نمایید

وغدیر کف را 400 ساخته اما بازار اگر شل شود به راحتی به 380  میرسد

ساختمانی ها امروز پر عرضه هستند شاید باز هم بر مدار رشد برگرددند