به نظر من امروز بیشتر روز شناسایی سود است در خردی های خود دقت نمایید احتمال اینکه از هفته بعد بازار شل شود وجود دارد شاید بتوان در قیمت های پایین تری خردی نمود بویزه فلزاتی ها را میتوان پایین تر خرید نمود

امروز ولصنم هم به گل نشست

فعلا بازار سراغ دارویی ها نرفته است نرخ ارز بازار را از این صنعت دور کرده است