به نظر میرسد خرید سکاب در محدوده 110 تومان مناسب باشد