اگر واگذاری انگوران به کروی قطعی شود بازدهی بسیار خوبی برای سهامدارن ان خواهد داشت و شاید تا حوالی 500 تومان هم رشد کند