وملت صف خود را از دست داد رشدی هیجانی همراه با انواع شایعات

بانکی ها در اوج ابهام سهامدارن بانکب مراقب باشند البته اگر خبرهای امده جدی  باشدی در سال اینده تاثیر نامطلوبی بر انها خواهد داشت

قندی ها فعلا نزول احتمال برگشت در روزهای یانده بسیار است

افست بعد از چند روز نزول امروز صف خرید

بشهاب صف فروش اندک به نظر خرید حوالی 300 مناسب باشید اما بعد از گزارش سال اینده