در صورت بازگشایی در قیمت مناسب سهم مناسبی است فقط در صورت بازگشایی در قیمت مناسب زیر 1000 تومان بسیار خریدنی است