وغدیر و وصندوق همراهان خوبی برای شاخص هستند و در صورت رشد کلی در بازار بدون شک هر دو رشد خوبی خواهند نمود

در سوی دیگر شرکتهای سرمایه گذاری هستند که رشد کلی در بازار ان ای وی انها را افزایش و در نتیجه رشد قیمتی را برای انها رقم میزند