در واقع اندیکاتورها براوردهایی برمبنای قیمت و حجم هستند و چیزهایی مثل روندها جهش ها نوسانات و جریان های مد نظر را اندازه گیری می کنند

ساختار اندیکاتور ها به دو نوع تقسیم میشود انهایی که یک دامنه یا بازه جهشی دارند و انهایی که چینین بازه ای ندارند

انهایی که در یک بازه جهش میکنند نوسانگر یا اسیلاتور نامیده میشوداین بازه مثلا میتواند بین صف تا صد باشد یکی از معروفترین اندیکاتور اسیلاتور ار اس ای می باشد

امیدوارم سید عزیز پاسخ تان را داده باشم