واقعا چه تصویری واقعی از اینده کشور داریم جای دوری نرویم شما کامنت های بورس نیوز را بخوانید بیشتر انها فقط اعتراض و نارضایتی از وضع موجود را نشان میدهد عدم شفافیت بی برنامه گی و رانت در بازار سرمایه کشور ایا سهامدارن خرد را در این بازار نگه میدارد

بدون تردید سرمایه گذار همانند اهو است با احساس کوچکترین خطر پا به فرار می گذارد حال با جنین جو نامطلوبی ایا کسی در بازار حاضر به سرمایه گذاری خواهد بود کجاست اقای بهمنی که سکه 500 هزار تومانی را حباب می نامید و خبر از زیان خریدران در اینده میداد؟

ادامه شرایط فعلی سرمایه های خورد را به بازار های بسیار مطمن تر همچون طلا و ارز خواهد کشاند و وداع با ریال در اینده بسیار دیدنی تر و ناراحت کننده تر خواهد بود

در هر گفتمانی مطلوب است که به یک نتیجه برسیم

نتیجه این گفتمان

پتانسل بیشتر بازارهای موازی همانند طلا و ارز

پتانسیل کمتر برای بازار سرمایه می باشد

البته امیدوارم چنین امری صورت نگیرد