بازار بالاخره با حمایت حقوقی ها متعادل شد و از شدت عرضه ها کاسته شد

امروز ساختمانی های و سیمانی ها با صف های خرید روبرو هشتند