ومعادن سهمی که به واسطه افت کگل و کچاد در روندی نزولی قرار گرفته است به نظر من خرید ومعادن فردا در حداقل قیمتی می تواند مناسب باشد

برای فردا سهمی مناسب را برای خرید در نظر گرفته ام که فردا اعلام خواهم نمود به نظر من سود مناسبی خواهد داشت