امروز شاهد بازاری ارام هستیم خبر های منفی دیروز کمی از هیجان بازار کاسته است

به نظر من خرید حتاید در زیر 290 تومان مناسب است

و ورود پله ای به وبشهر مناسب می باشد به نظر پله اخر خرید در این سهم حوالی 190 باشد