برخی از سهم ها وسوسه کننده هستند اما شرایط پیچیده فعلی فقط نظاره کردن را دیکته میکند

در شپنا ضد و خورد شدیدی بین فروشندگان و خریداران وجود دارد

شبریز زنجیر پاره کرده است همچنان رو به جلو میرود