بازار از هیجان روزهای گذشته کمی فاصله گرفت

پیش بینی من در مورد رکیش اشتباه از اب درامد ولی به هرحال سهم را نفروختم و به نظر من در اینده به سمت 1500 خواهد رفت