بازار فرصت اصلاح درست حسابی به سهم ها نمی دهد

به نظر فعلا نباید در بازار نوسان گرفت و باید با روند همراه شد

امروز پله اول ابسال وارد شدم به نظر انتهای نزول است برگشت از همین حوالی صورت خواهد گرفت