وگستر امروز نوسان تقریبا ده درصدی نمود بازی خوانی سهم بسیار سخت است

شاراک نیامده صف شده و شاید بخت ان حالا حالا ها باز نشود

کگل و کچاد با برخی تبلیغات مثبت شدند باید منتظر ماند تا وضعیت بهره مالکانه انها مشخص شود  خرید در شرایط فعلی ریسک بالای دارد

حفاری زیر 230 خریدی است با دید مجمع مناسب است