دوستان مطلب زیر را ترجمه نموده ام ادبیات ان را کمی تغییر داده ام با نگاه مالی

قدم های تفکر سیستمی در بازار های مالی

1. شناسایی و انالیز مسله ای که میخواهیم در مورد ان تصمیم بگیریم قبل از وارد شدن به حیطه انجام کار . بسیاری اوقات بدون تحلیل سهمی را میخریم بدون اینکه به صورت دقیق در مورد ان تحقیق و یا تحلیلی را انجام داده باشیم. پس قبل از هر گونه اقدامی باید مسله ما روشن و ابعاد ان انالیز شود.

2. فرموله نمودن انتخاب های متعددی که پیش روی ما قرار میگیرد باید برای هر تصمیم وضعیت ان را به صورت کمی دراوریم تا بتوانیم طبق محاسبات دقیق عمل کنیم برای مثال  باید بتوان با توجه به نرخ ارزهای متغیر میزان سود سازی شرکت مورد بررسی را بدست اورید

3. تعریف و ایجاد نمودن معیار های انتخاب در هر شرایطی متغیرهای تاثیر گذار بر تصمیم های ما متفاوت است باید با توجه به شرایطی که در ان قرار داریم و یا قرار خواهیم گرفت معیارهای خود را تعریف کنیم.

مشخص نمودن و اتخاذ تصمیم نهایی این قدم بسیار مشخص است در این مرحله تصمیم ما برای اساس قدم های قبلی صورت میگیرد