دوستان خرید شپنا در حداقل قیمتی با دید مجمع مناسب میباشد اردرهای خود را در حداقل قیمتی قرار دهید فروشنده عجول بزرگ زیاد دارد

افزایش قیمت بنزین و تعدیل در گزارش های اتی از محرک های رشد سهم میباشد