1. ایا اصول و قوانین مدیریت سرمایه را رعایت نموده اید؟

2. ایا میزان سود و ضرر خود را در پوزیشن مورد نظر مشخص نموده اید؟

3. ایا تایید یه های تکنیکالی شما به اندازه ای است که به توان اعتماد نمود؟

4. ایا در پوزیشن مذبور فاکتورهای بنیادی تایید کننده هستند؟

5. ایا پوزیشن در جهت روند است یا خلاف ان پوزیشنی گرفته اید؟

6. ایا اصول استراتژی خود را رعایت نموده اید؟

7. ایا برای حرکات بعدی قیمت برنامه ریزی نموده اید؟

8. در محاسبه حد ضرر و حد سود به اسپرد ها توجه نموده اید؟

9. ایا طرح ریزی به صورت کامل برای معامله انجام شده است یا خیر؟

10. ایا مطابق قوانین سیستم معاملاتی  خود اقدام به خرید نموده اید یا خیر؟

11. ایا طبقه بندی و تحلیل اطلاعات صورت گرفته است ؟

12. ایا به هنگام گرفتن پوزیشن به اصول روانشناسی معاملات نوجه نموده اید؟

بدون شک این چک لیست کامل  نیست دوستان اگر موردی وجود داشته باشد حتما عنوان نمایند

شاهین