امروز عرضه های شدیدی در بازار صورت میگیرد شاید علت ان

1. خرید کنور باشد

2. فشار سازمان بورس برای عرضه و جلوگیری از رشد شاخص

3. اخر ماه و تسویه شرکت ها

4. رشد چند روز گذشته و شناساییی سود برای بسیاری

5. حرکت به سمت خرید طلا به دلیل کاهش قیمت سنگین ان