شپنا محدوده خرید 530

حد ضرر 510

حد سود 625

با نگاه مجمع سالیانه