شررکت های سرمایه گذاری زیادی در بورس هستند که حدودا 20 شرکت میباشد برخی در حوزه خاصی تمرکز میکنند مانند ومعادن در حوزه سنگ وتوشه در حوزه تجهیزات برقی

یرخی هم حیطه سرمایه گذاری وسیعی دارند مانند ونیکی البته نباید این شرکت ها را با شرکت های هلدینگی مانند غدیر وامید اشتباه گرفت.

ارزشیابی این شرکت ها نباید بر مبنای پی ب ای انها باشد به طور واضح وضعیت سوداوری چنین شرکت های به گونه ای است که توانایی شناسایی سود سنگین در هر دوره مالی را دارند

ارزیانی انها بر مبنای ازرش خالص دارایی انها باید صورت بگیرد برای مثال اگر شرکتی مانند ومعادن ارزش خالص به میزان 500 تومان داشته باشد به طور معمول بازار 70 تا 50 درصد از این ارزش خالص را در قیمت روز سهم میاورد.

البته باید در ارزیابی چنین شرکت های به شرکت های غیر بورسی شرکت ها که بیشتر اوقات پنهان میماند توجه نمود