حجم معامعلات بسیار پایین است و عدم تحرک حقوقی ها هم در این روزها خود بر این امر دامن میزند .

برخی سهم ها با دید مجمع جذابیت دارند اما فعلا بازار حالت انتظار به خود گرفته است

کنور اگر امروز متعادل نشود فردا حتمی است فروش انها در مثبت کامل فردا مناسب میباشد اگر چه با دید بلند مدت عالی است و سهم خریدار های زیادی دارد