بازار به قدری حساس شده و حرکت کوچکی دارد که اگر کمی غفلت شود ضررهای سنگین را در پی دارد .

حرکت هیجانی مساوی است با خارج شدن از مسابقه تریدرهای بزرگ.

سهم امروز

ونیکی

محدوده خرید زیر 130

حد ضرر 115

حد سود 160