امروز اول می روزجهانی کارگر میباشد .

این روز بزرگ را به تمامی کارگران کشور تبریک میگویم.