مپنا امروز بازگشایی خواهد شد دوستان اگر قیمت پایین خورد به نظر من ارزش خرید دارد زیر 240 خریدنی است فراموش نکنید در بدترین شرایط بازار بسته شد و با تعدیل مثبت میخواهد باز شود اگر نتیجه مذاکرات هم مثبت باشد روی این سهم بیشتر از بقیه تاثیر میگذارد