دوستان ببینید هیچ تحول خاصی در صنعت سیسمان صورت نگرفته و نخواهد گرفت بیشتر انها اگر خیلی زرنگ باشند بتوانند سود خودشان را پوشش بدهند فاز دوم هدفمندی هم جای خود پس به جهت دهی حقوقی ها توجه نکنید همانطور که قندی ها رد در چند هزار تومن به ملت انداختند و رفتند در سیمان هم احتمال چنین حرکتی است در همان زمان همه بع معاملات کد به کد به صورت صوری فلش سبز برای خریدار سهامدار عمده روشن می شد همانطور که در بیشتر سیمانی ها الان همه فکر میکنند سهامدار عمده میخره  . پس در خرید انها احتیاط کنید