بازار سراسر منفی است و فشار فروش زیادی به بازار اورده میشود نکته جالب این است که شاخص بازار مثبت است به این میگن تفکر ایرانی نمیدونم چرا شاخص داو جونز را تغییر نمیدهند مثل شاخص تهران بشود .

به نظر میرسد انتخاب ریس مجلس و سخنان برخی از مسولاین بازار را منفی نموده است

پیشنهاد من نقد ماندن است البته اگر سهی در کف قیمتی هم بود پله ای وارد شوید