- 1 هیچ گاه هیچ چیز را یقین مپندار.
  - 2
زنهار مپندار که کوشش برای پوشاندن حقیقت کاری بجا است، زیرا بی تردید حقیقت از پرده بیرون خواهد افتاد.
  - 3
هرگز در پی آن مباش که این اندیشه را که “بی تردید کامیاب خواهی شد” فرو خوابانی.
  - 4
هرگاه با مانعی، حتی از جانب شوهر یا فرزندانت، روبرو شدی بکوش تا با دلیل،ونه با آمریت، بر آن پیروز شوی، زیرا پیروزی بر اساس آمریت خواب و خیالاست و فریب.
  - 5
برای آمریت دیگران حرمت قائل مباش، زیرا همیشه آمریتهای متضاد وجود دارند.
  - 6
برای از بین بردن عقیده هایی که به نظرت مهلک می رسند به قدرت دستمیاز، زیرا اگر چنین کسی آن عقیده ها تو را از میان خواهند برد.
 - 7
از داشتن عقیده ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش ، زیرا هر عقیده ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیده عموم بوده است.
  - 8
ازمخالفت هوشیارانه بیشتر محظوظ شو تا از موافقت منفعلانه ، زیرا اگر بههوشیاری چنانکه باید ارج بگذاری آن مخالفت به همداستانی عمیقتری خواهدانجامید تا این موافقت.
  - 9
در حد وسواس جانبدار حقیقت باش ، حتی اگر حقیقت مایه دردسر باشد ، زیرا کوشش تو برای پوشاندن آن بیشتر موجب زحمت خواهد بود.
  - 10
بر خوشبختی کسانی که در بهشت دیوانگان بسر می برند رشک مبر ، زیرا که این زندگی را خوشبخت پنداشتن خود نشانه دیوانگی است