بازار سراسر منفی و بدون حمایت حقوقی نشان از اوضاع بد روزهای اینده است به نظر من بازار در برخی سهم ها در انتهای نزول قرار داد اما نقدینگی خوبی وجود ندارد تا بازار را بالا ببرد .

خرید همراه با ریسک  بالایی میباشد