دوستانی که اهل ریسک بالا هستند به نظر میرسد روز خرید برای انها است

حفاری

مپنا

ولصنم

وتوشه

سهم های خریدنی هستند