خیلی جالب برخی در بازار نزولی از بازار خروج و در بازار صعودی ورود میکنند که دقیقا به ضرر انها تمام میشود من همیشه در بازار نزولی خرید میکنم تا اینکه فروش انجام دهم سهمی همانند ولصنم و پکویر و حفاری و مپنا و بسیاری دیگر بدون شک بیشتر از سپرده بانکی سود خواهند داد.

پردیس و ونیرو به خوبی توسط سهادار عمده حمایت میشوند و در صنایع غذایی غگرجی هم خوب حمایت میشود