نظریه ای برای اقدارم در شرایط عدم اطمینان است مثل شرایط بازارهای مالی .

مفاهیم متغیرها و سیستم هاییرا که نادقیق و مبهم هستند را به شکل ریاضی در میاورد و زمینه را برای استنتاج کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم میکند در واقع این علم بیان میدارد که عدم اطمینان به خاطر مبهم و نادقیق بودن داده ها است نه تصادفی بودن انها .

فازی یک روشی برای مدل سازی در شرایط ابهام است تمامی توضیحات بالا همه نشان از کاربرد گسترده این علم در بازارهای مالی دارد به نظر من در تمامی تفکرات مالی خودمان باید فازی نگر باشی