دوستان در خرید عجله نکنند و خرید های خود را در اواسط بازار انجام دهند اگر چه بازار اوضاع خوبی نداره به هر حال در روزهای از بازار هیج حمایتی نمشود علت اصلی ان هم کمبود شدید نقدینگی ریالی دولتی ها و شبه دولتی ها است و برخی هم بخشی از سرمایه خود را به سمت ارز طلا و ملک برده اند پس قید حمایت را بزنید و با احتیاط خرید نمایید با توجه به عملکرد هیجانی و بدون تحلیل حقیقی ها در اکثر دوران ها  بازنده بوده اند