بازار بعد از مدتها رو به تجهیزاتی ها اورده فاذر تقریبا لیدر شده و چند روزی است که صف شده است زمزمه های از افزایش سرمایه فاذر شنیده میشود جالب مپنا با  اوضاع بسیار بهتر از بقیه افزایش انچنانی نداشت یک نامه شفاف سازی از قراردادهای خود را را هم امرزو روی کدال فرستاد اما چندان اثری نداشت

قندی ها که به نظر من اکثر در سقف هستند ولی هنوز بازار اعتقاد شدیدی به سوداوری انها دارد

اتفاق جالب صف شدن شبریز است حمایت به این میگن یک حقوقی خوب این حرکت ها را داردشپنا بی رمق است اما فروشنده هم ندارد

به قول سایت های پولی همنطور که پیش بینی کرده بودیم اونس هم برگشت به نظر من با این امار خوب امریکا زیر 1700 هم خواهد امد

یک خبر بد برای بازار سرمایه تهدید وزیر نفت برا قطع صادرات نفت به اروپا بود که اگر جدی شود اوضاع واقعا به هم خواهد ریخت

بانکی ها  و لیزینگی ها هم به محدوده جذابی رسده اند