شما نمیتوانید سرمایه داری بدون نژاد پرستی داشته باشید

به نظرم حرف زیبایی مالکوم ایکس گفته است نگاه غرب به کشورهای مثل ایران دقیقا طغیان چنین حرکتی است اگرچه در یک سیستم ضعف کنترلر های سیستم خود عاملی در تضعیف سیستم هستند

بازار همچنان فشار عرضه را احساس میکند اشتیاق و هیجان درونی غریزه ای انسانی است پس نمیتوانیم  خیلی انالیز کمی از وضعیت ارایه دهیم اما به اعتقاد بنده نباید تک بعدی نگاه کرد حرکت صعودی دلار در واقع کمکی است به خروج از بیماری هلندی که به اعتقاد بهترین های اقتصاد کشور مهمترین چالش اقتصادی ما میباشد براینده چنین وضعیتی احیا نمودن صنایع ای است که در قدم اول توسعه ضروری میباشند اگرچه چند نرخی بودن ارزهای خارجی خود فساد و رانت بسیار زیادی میاورد و حتی برای برخی ثروت های افسانه ای را رقم میزند.

به نظر من بازار بورس حتی در شرایط فعلی هم جذابیت های زیادی دارد نباید فراموش کرد که دولت فعلی که اقتصاد کشور را در مردابی وحشتناکی فروبرده سال دیگر نیست باید امیداور باشیم دولتی پویاتر و دوراندیش تر در حوزه اقتصاد داشته باشیم تا با یک برنامه ریزی دقیق اوضاع را بهبود دهد.

در اخر هم عرض کنم در شرایط فعلی هدف خود را از خرید بر مبنای بازده نقدی در نظر بگیرد بازار بورس ما کوچک است با یک فرار سرمایه از بازار های رقیب حرکت های جهشی خواهد داشت پس فراموش نکنیم روندهای نزولی فعلی دایمی نیست

موفق و شاد باشید

شاهین