امروز بازار به مدد حقوقی ها بسیار مثبت است اما در خرید های خود دقت نماید شایعه شده است پول زیادی به بازار تزریق خواهد شد که من بعید میدانم به نظر هفته پیش رو مثبت باشد و برخلاف هفته شوم گذشته هفته خوبی برای سود سازی باشد دوستان دقت کنید در صف خرید هر سهمی نروید توجه کنید که شاید خدایی نکرده حمایت از بازار موقت باشد و بقیه ماجرا...