خریدار مپنا در این روزها سهامدار عمده اصلی ان یعنی گروه کارکنان میباشد  نه به شکل حامی بلکه جلوگیری از افت قیمت خریدار سهم است و خیلی نمیگذارد سهم پایین بکشد

امروز ولصنم های 95 تومنی فروختم و اگر مپنا کمی رشد کند خرید های پایین را با سود خارج خواهم شد حجم بازار باز افت کرد به نظر میرسد خرید حقوقی ها کم شده است در چنین شرایطی صبر بهترین کار است نداشتن پوزیشن خود یک پوزیشن است به خصوص در بازار ما .