امروز بازار حجم 20 میلیارد تومنی داشت که خیلی نمیتونه جالب باشه خیلی هم نمبتوان شعارهای حمایتی دولت را جدی گرفت با توجه به وضعیت کشور توان جمایت از این بازار در الویت نخواهد بود در بازار دلار امروز به 1940 رسید اگر اشتباه نکنم هفته قبل ثبت نام برای این هفته در همین قیمت داشتند فعلا تزریق خوبی میشود مپنا با حمایت سهامدار عمده مواجه است ولی این سهامدار عمده بسیار زیرک است حواستان به ان باشد بعید است دستوری خرید کند فردا حفاری به گره میرود و بعید است بخت وی با همین گره اول باز شود خگستر واقعا قربانی قرار گرفتن در میان گروه مرگ یعنی خودروسازی است دوستان اگر قیمت این سهم به 100 رسید در خرید ان شک نکنید عمده سود ان از مجموعه پارسیان استاحتمال رسیدن ان زیاد است