در بازار های مالی همیشه شنیده ایم که اکثریت در سقف قیمت خرید میکنند و در کف قیمت میفروشند به راستی علت ان چیست؟

شاید بتوان علت اصلی را در تصمیم گیری های احساسی نه منطقی تریدرها دانست

ایا چنین است ؟

روندهای بازار های مالی براساس تصمیم گیری های اکثریت فعالان بازار بوجود میاید حال باید دید فعالان چه طرز فکری دارند

به نظر میرسد مشکل از بینش غلطی است که اکثریت نسبت به بازار های مالی دارند

و این مشکل از زمان ورود به بازار بوجود میاید

نکته مهمی که وجود دارد این است که وقتی بازار سهمی شروع به نزول میکند که اکثریت قانع شده باشند که سهم رشد خواهد نمود و ان هنگام خرید ها در سقف رخ میدهد قندی ها هم زمانی نزول خواهند نمود که جماعتی مثل من هم قانع شوند که رشد ادامه دار است

زمانی سهمی شروع به رشد میکند که اکثریت قانع شوند نزول را انتهایی نیست نمونه ان در این روزها تایرا استدقت کرده باشید همه از نزول حرف میزدند  اما حالا در مدار رشد

امروز ومعادن سیستم شپنا و برخی در جا میزند رشد زمانی شروع میشود که ما هم قانع شویم که رشدی وجود ندارد و دست به فروش بزنیم