من یک سناریو نامطلوب را برای صنایع داخلی پیش بینی می کنم

ببینید معاملات تجاری کشور به سمت مبادلات تهاتری با اکثر کشورها می رود و محدودیت نقدی ارزی به یک مشکل جدی تبدیل خواهد شد نتیجه این امر کاهش ذخایر ارزی کشور می باشد قطعا کاهش ذخایر ارزی منجر به افزایش قیمت تمامی ازرها خواهد شد که این امر کاهش ارزش ریال را در پی دارد به دلیل اینکه کشوری کاملا واردکننده هستیم کاهش ارزش ریال منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد این تورم یا افزایش سطح قیمت ها وابستگی بیشتر و عدم ثبات اقتصادی را در پی دارد برایند این بی ثباتی و وابستگی با توجه به تحریم ها نابودی صنایع داخلی را در بر دارد

البته امیدوارم رخ ندهد اما ادامه شرایط فعلی چنین سناریوی را بسیار محتمل می نمایید تحریم ها بسیار جدی است هزینه دور زدن انها مثل گذشته نیست و باید رویکرد خود را نسبت به برخورد با غرب تغییر دهیم در غیر این صورت اقتصاد تضیف شده دیگر توان مقابه با تحری ها را نخواهد داشت