خودرویها هم در سقوط فعلا بدون صاحب

حپترو بد موقعی صف شد منتطر بودم بیاد پایین

ولصنم را چه شود ؟

امروز هم بازار نگران و منتظر استالبته عدم عرضه در برخی سهام ها نشان گر اعتقاد به کف قیمتی برای ان است

قندی ها همچنان در حال رشد هستند اما به نظر میرسد در مناطق پر ریسکی هستند

حفاری هم به 210 نزدیک شده فراور هم به حمایت 400 نزدیک شده کفرا هم به 300 نزدیک شده است به نظر خرید انها در این قیمت ها کم ریسک باشد