دوستان میتوان چند سناریو برای بازار سرمایه بیان نمود

اولین سناریو اماده سازی بستر بازار سرمایه برای بانک های بزرگ کشور چرا ؟ اول نقدینگی بسیار خوبی جمع اوری نموده اند دوم فشار دولت بر ورد سرمایه های خود به بازار سوم کنترل شاخص و... اما چرا کاهش قیمت بانکی جماعت زمانی راضی میشود که قیمت سهم ها برای ورود مناسب باشند نتیجه این سناریو رشد بازار در ماه های اینده

دومین اگاهی بزرگان بازار از اوضاع نامطلوب در اینده و در نتیجه عرضه موجودی های خود برای مثال احتمال افزایش تنش با غرب در نتیجه سقوط ازاد بازار سرمایه

سومین عرضه نفت و گاز پارسیان و تامین نقدینگی برای ان که بسیار سناریوی ضعیفی میباشد نتیجه ان از هفته بعد اوضاع متعادل خواهد شد