دیروز پارسیان در قیمت خوبی عرضه شد اما یک شرایط عجیب خدا میداند علت ان چه بود

به نظر میرسد شاخص از هفته بعد مثبت شود احتمال مثبت خوردن پارسیان در چند روز بالا است

بیشتر سهم های بازار برگشتند صدار و خودروی ها  مثبت شدند

صف فروش سیمانی ها هم جالب بود برخی از سیمانی ها به قیمتهای خوبی رسیده اند سفارس سدر سهگمت از بهترین های گروه هستند

سفانو هم سهم بسیار خوبی است که صف فروش شده بود

این صنعت صنعتی انرژی بر است و اجرای فاز دوم هدفمندی تاثیر نامطلوبی بر این صنعت میگذارد و عدم حمایت دولت از تولید  و قیمتگذاری دستوری مشکلات را بیشتر هم میکند

شپنا در 490 واقعا خریدار خوبی دارد به نظر میرسد همچنان به خریدهای خود در این قیمت ادامه دهد و ازکاهش قیمت هم یک جوری جلوگیری میکند

برخی حقوقی های بازار غیرتی شده و حمایت های خوبی از سهم خود انجام دادند

این روزها بانکی ها با حمایت حقوقی های خود مواجهه هستند و در بانک سرمایه هم در اوج خود میباشند

خبر قطع صادارت نفت ایران به اروپا کشور را وارد فاز جدیدی از تنش ها میکند که به ضرر بازار سرمایه میباشد