حفاری سود سال اینده را 48 تومان اعلام نمود در قیمت 209 تعداری برداشتیم امیدوارم با قیمت خوبی باز شود

فملی سود سال اینده را 50 تومان دیده است نرخ ارز را هم 1226 در نظر گرفته است

نرخ مس را هم 7500 دیده است به نظر من گزارش جالبی نیست از این شرکت انتظار بیشتری میرفت