ساختمانی ها دقیقا جای قندی ها را گرفته اند رشد انها فعلا ادامه خواهد یافت این حرکت در بازار نشان از عدم تمرکز فعالان بازار و عدم تحلیل در بازار میباشد وساخت امسال 100 درصد رشد نموده ولی چیزی رو نکرده