ایا تجهیزاتی ها کانون توجه بازار قرار خواهند گرفت ؟

مپنا یک قرارد داد تقریبا 4 میلیارد یورویی با شرکت ملی نفت بسته تقریبا چند ماهی بود که شایعه این خبر توی بازار شنیده میشد امیدوارم مشکلات نقدینگی و تحریم سود سازی شرکت را مختل نسازد

مپنا بین تجهیزاتی ها اوضاع بهتری داره اما حقوقی حمامی ندارد

باید ببینیم با این حجم قراردادها سود سال اینده را چند اعلام خواهد نمود

ولصنم هم سود خود را با کمی تغییر 29 تومان اعلام نمود

وبهمن سهمی که مدت ها است در 90 تومان معامله میشود ساید اخر سالی تکونی بخرد وتوصا هم افت زیادی نموده در گروه سرمایه گذاری اکثریت رشد نموده اند به جز این دو سهم شاید هر دو اخر سالی بالای صد تومان بیاییند