هنوز به جز شبریز مالکیت و مدیریت هیچ پالایشگاهی در اختیار بخش خصوصی نیست و فقط پارسان توانسته مدیریت و مالکیت پالایشگاه تبریز را در دست بگیرد و یه احتمال زیاد سوداوری شرکت را با جهش خوبی همراه خواهد نمود

سوداوری پالایشگاه ها از واحدهای پتروشیمی بیشتر است و توانایی ایجاد سود به مراتب بیشتری را دارند و شرایط فعلی کشور دقیقا این امر ار نشان میدهد

اسیب پذیری پالایشگاه ها از تحریم ها بسیار کمتر از پتروشیمی ها است و بنزینی که توسط پتروشیمی ها تولید میشود هزینه بسیار بالاتری برای دولت دارد در نتیجه دولت مجبور است برای کاهش هزینه های خود طرح های توسعه و افزایش ظرفیت پالایشگاه ها را دنبال نماید

در بورس کشور فعلا شپنا و شبریز تنها شرکتهای پالایشگاهی هستند شبریز با حمایت پارسان مواجهه است و شپنا هم  به نظر میرسد توسط زیر مجموعه های سا تا حمایت میشود