به نظر من ولصنم بعد از فروش این حق ها شروع به رشد خواهد نمود حتی خرید حق ها در قیمت 16 تومان هم مناسب است اما باید پول را واریز نمایید

بازار تا حدودی مثبت است که به نظر میرسد تا حدودی حمایت میشود